REGLAMENTO

El reglamento es de obligatoria lectura y aceptación para todos los participantes.

Article 1

La GRAN FONS CAMBRILS PARK COSTA DAURADA és una marxa cicloesportiva de les regulades a l’article 9 del Reglament de “Cicloturisme-Ciclisme per a Tots” de la RFEC dins el marc d’una especialitat ciclista que concep aquest esport com un exercici físic amb finalitats d’oci i turístics o culturals, excloent la competició. La prova estarà sotmesa a les disposicions dels articles 15 i següents de l’annex II del Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Circulació per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, del 2 de març.

Article 2

La GRAN FONS CAMBRILS PARK COSTA DAURADA tindrà la sortida oficial a les 08:00 del dissabte 28 de març de 2020 costat de Cambrils Park Resort, Avinguda Mas Clariana de Cambrils. Es proposen 2 recorreguts que finalitzaran en el mateix lloc de sortida, un 183km i un altre de 122km, on es tancarà el control a les 17: 00hrs. Passada la hora de tancament de control, la marxa no es fa responsable dels participants que segueixin a la carretera. La marxa està oberta a tot ciclista major de 18 anys.

Article 3

Els drets d’inscripció tenen un cost de:

49 € fins al 3 de novembre.
63 € del 4 de novembre l’1 de març de 2020.
75 € del 2 de març fins al tancament d’inscripcions.

L’assegurança d’accidents obligatòria està inclòs en el preu de la inscripció.

Article 4

La participació a la prova està sota la responsabilitat i propi risc dels participants. El participant en el moment de la seva inscripció manifesta trobar-se físicament apte per a la prova.

Article 5

NOMÉS ES CONSIDERA UNA INSCRIPCIÓ VÀLIDA quan s’han abonat els drets d’inscripció. El pagament només es pot realitzar per Internet amb targeta de crèdit a través de la passarel·la de pagament segur proposada per l’organització a la pàgina web oficial www.granfondocambrilspark.com i en els terminis de temps indicats per l’organització.

Article 6

Les inscripcions es consideren DEFINITIVES pel que en el cas de no poder participar no es realitzarà la devolució de la inscripció. Les inscripcions són estrictament personals i intransferibles i no poden ser utilitzades per una altra persona diferent de la inscrita. No és possible la substitució d’un participant per un altre.

Únicament es realitzaran devolucions per raons de salut, les quals s’han de demostrar amb documents acreditats per autoritats competents.

Article 7

El control de temps es realitzarà de manera electrònica mitjançant l’ús de xip. El sistema de control de temps donarà NO CLASSIFICATS als participants que no tinguin pas de control en els punts de sortida a l’horari previst i arribada.

Article 8

Sistema d’eliminació:

Tot participant en ser superat pel vehicle escombra de “Fi de Prova” es considera fora de la mateixa, i haurà de lliurar dorsal, xip i placa de la bicicleta; fent ús de l’autobús escombra o bé finalitzant el recorregut sota la seva responsabilitat

Hi ha dos punts de control eliminatoris, amb els següents horaris màxims de pas:

Cornudella 15 h
Porrera 16 h

A les 17: 00hrs es tanca el control d’arribada i es dóna per finalitzada la prova. El participant que sobrepassi aquests horaris haurà d’abandonar la prova de manera obligatòria, fent ús de l’autobús escombra o bé, exclòs de la prova, passarà sota la seva responsabilitat a ser un usuari normal de les vies públiques si decidís continuar el recorregut amb bicicleta.

Article 9

La recollida de dorsals es farà al Centre de Convencions de Cambrils Park Resort el divendres 27 i el dissabte 28 de març en l’horari marcat en el programa. Tot participant ha de portar, de forma obligatòria i visible: el xip i el dorsal. Aquell ciclista que no porti col·locat de manera visible el dorsal serà exclòs del recorregut per membres de l’organització o per les forces de l’ordre. El dorsal i el xip són articles personals i intransferibles. La persona inscrita només podrà participar amb el dorsal que li ha estat assignat i accepta no permetre l’ús del mateix a altres persones. No s’admetran reclamacions per pèrdua de xip o col·locació en lloc inadequat.

Es podrà retirar el dorsal d’un altre participant amb original o fotocòpia dels documents necessaris (DNI).

Article 10

Tot participant que sigui vist remolcat per qualsevol vehicle serà sancionat per l’organització. Prohibició de vehicles acompanyants d’acord amb la Normativa de Trànsit. Les forces d’ordre detindran a vehicles acompanyants, que s’hauran de fer responsables de les sancions que l’incompliment de la norma de circulació els ocasioni.

Article 11

L’organització disposarà, durant el desenvolupament de la prova i de forma permanent, d’un quadre de metges, ambulàncies i UVI ‘s mòbils, diversos punts de socors fixos, un lloc mèdic en l’arribada, diversos autobús escombra, un servei de dutxes i un equip de fisioterapeutes.

Article 12

L’organització disposarà d’assistència mecànica al llarg de la prova però no està obligada a prestar servei a tots els participants. En cas d’avaria, la mà d’obra serà gratuïta, però les peces de recanvi correran a càrrec dels participants. Només es tindran en compte les reparacions que es puguin solucionar en ruta, excepte les punxades. Punts fixos d’assistència mecànica, a més mòbils en ruta. Tots els participants han de portar les seves recanvis i ser autosuficients. L’assistència mecànica de l’organització és un servei de cortesia.

Article 14

ÉS OBLIGATORI L’ÚS DEL CASC DE CICLISME HOMOLOGAT.

Article 15

Una dotació de trànsit dels Mossos d’Esquadra, Policia Municipal de Cambrils i Protecció Civil vetllaran per la seguretat de la marxa.

Article 16

Tots els participants, hauran d’observar escrupolosament les disposicions de la Llei de la Seguretat Viària i el seu Reglament. La prova discorre per carreteres obertes al trànsit. Qui no compleixi la llei serà expulsat de la marxa i de les edicions posteriors. La inscripció a la prova suposa que el participant assumeix els riscos inherents a la participació en una prova oberta al trànsit, i exclou l’organització de la prova de responsabilitats per qualsevol incidència o accident derivat de la participació en la prova.

Article 17

L’organització no es fa responsable de cap accident del que pogués ser causa o víctima el participant, que haurà d’estar cobert per la corresponent llicència federativa o assegurança d’accidents contractada a l’organització en cas de no estar federat. Tampoc es fa solidari de les despeses ni els deutes que poguessin contreure els participants durant la prova, ni de les pèrdues o avaries que poguessin patir les bicicletes o un altre equipament dels participants. El participant eximeix l’organització de qualsevol responsabilitat per pèrdua o deteriorament d’objectes personals per qualsevol circumstància.

Article 18

Per recollir el dorsal ÉS OBLIGATORI presentar el DNI.

Article 19

L’organització es reserva el dret de realitzar les modificacions oportunes, quan per algun motiu ho estimi necessari. Així mateix es reserva el dret d’Admissió.

Article 20

Drets d’imatge. L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza als organitzadors de la GRAN FONS CAMBRILS PARK a la gravació total o parcial de la seva participació en la mateixa, dóna el seu acord perquè pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de la imatge de la GRAN FONS CAMBRILS PARK en totes les seves formes (ràdio, premsa, vídeo, foto, DVD, internet, cartells, mitjans de comunicació, etc) i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret per la seva part a rebre compensació econòmica alguna. Aquest article es fa extensible també a fotografies.

Article 21

El fet d’inscriure en aquesta prova suposa l’acceptació del present reglament i la renúncia a tots els drets contra l’organització, renunciant a tota acció legal que pogués derivar-se de la seva participació en la prova.

Article 22

De manera estricta, es realitzarà la penalització d’aquells participants que:

No respectin el codi de circulació.
No respectin les consignes de seguretat indicades per forces de l’ordre i per l’organització com avançar al vehicle policial de cap de marxa
No passin pel control de sortida i per altres situats en el recorregut.
Embruten o degraden l’itinerari, llançant deixalles.
Disposin de vehicle de suport propi, entorpint la marxa de la resta.
Comportaments que impedeixin el normal desenvolupament de la prova i que vagin en contra del present reglament.

Els membres de les forces de l’ordre i de l’organització, prendran nota d’aquells que realitzin algunes de les conductes indicades anteriorment. L’organització adquireix el compromís davant la resta de participants i a les autoritats de sancionar-los de manera efectiva. La penalització serà:

Desqualificació de la prova
Prohibició de participar en altres edicions de la prova.
Les sancions imposades per les autoritats, a les quals per la seva actitud pogués fer-se mereixedor.

Article 23

L’organització designarà un grup de participants la funció consistirà a vetllar per la seguretat de la prova. Aquests col·laboradors tenen la facultat de comunicar a l’organització el comportament de qualsevol participant, de les conductes descrites a l’article 22. Aquestes comunicacions tindran idèntic valor que les denúncies efectuades per la pròpia organització.

Article 24

L’organització es reserva el dret a suspendre l’esdeveniment a causa de condicions meteorològiques extremadament adverses, sense l’obligació de tornar als participants l’import de la inscripció

Newsletter

Entérate de todo.
  • hola@granfondocambrilspark.com
  • Camí del Mas de Clariana, S/N
    Cambrils 43850
    Spain